സെലിബ്രിറ്റികൾ നഗ്നരാണ്, ജെന്നിഫർ ലോറൻസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചോർന്നു